|| हरि: सर्वोत्तम वायु: जीवोत्तम ||

Shri Krishna idol enshrinement ceremony at Shri Krishna Vrundavana, New Jersey